in English

Call for Papers

CFP – Lähikuva 4/2017
Obskuurit teoreetikot

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”obskuurit teoreetikot”. Numero julkaistaan joulukuussa 2017.

Obskuuri viittaa hämärään, varjossa olevaan, huonosti tunnettuun. Haluamme tuoda esiin sellaista pimentoon jäänyttä elokuva-ajattelua, joka ansaitsisi tulla näkyväksi. Etsimme tekstejä elokuvateoreetikoista, -teorioista tai -teoksista, jotka ovat ”obskuureja” esimerkiksi seuraavan kaltaisin kriteerein (jotka eivät ole toisiaan poissulkevia):
1. Unohdetut
2. Erikoiset
3. Marginaaliset
4. Uudet

”Unohdetut”-kategoriaan voidaan lukea esim. sellaiset historialliset teoreetikot (kuten 1900-luvun alun modernistit), jotka ovat aikanaan olleet merkityksellisiä, mutta sitten enemmän tai vähemmän unohtuneet tai jääneet jonkun tunnetumman hahmon varjoon.

”Erikoiset”-kategoriaan voidaan lukea tavalla tai toisella hämärät, eksentriset, idiosynkraattiset, orginellit, yllättävät tai muuten vain tavanomaisesta poikkeavat teoriat / teoreetikot / teokset.

”Marginaaliset”-kategoriaan voidaan lukea teoriat, jotka keskittyvät esim. valtavirran ulkopuoliseen elokuvaan (esim. avantgarde) tai hahmot, jotka ovat tavalla tai toisella elokuvan teoreetikkoina ”sivutoimisia” (kuten vaikkapa elokuvasta kirjoittavat filosofit tai kirjailijat).

”Uudet”-kategoriaan voidaan lukea sellaiset tuoreet teoreettiset avaukset, jotka ehkä ovat tuttuja pienelle piirille, mutta tuntemattomia muille.

”Teorian” voi mieltää joko vahvana systemaattisena rakennelmana tai väljempänä tarkastelutapana, jota voi artikkelissa tarkastella esim. suhteessa historialliseen tai muuhun kontekstiin. Tervetulleita ovat myös väitetyn ”obskuuriuden” kyseenalaistavat tekstit. Onko se, mikä on yhdelle obskuuria, toiselle valtavirtaa? Vaikuttavatko tutkimukselliset paradigmat obskuuriuden määritelmään? Kenen näkökulmasta joku teoreettinen näkökulma on tai ei ole obskuuri?

Numeroon etsitään tutkimusartikkeleita, jotka vertaisarvioidaan. Tämän lisäksi julkaisemme esimerkiksi tieteellisiä katsauksia, haastatteluita, kirja-arvioita ja näkökulmatekstejä. Tähän numeroon erityisen tervetulleita ovat myös lyhyet esittelyt teemaan sopivista teoreetikoista, teorioista tai teoksista. Esittelyjen maksimipituus on 10 000 merkkiä välilyönteineen.

Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät kotisivuiltamme http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Erikoisnumeroon suunnatut juttuehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ sivua) ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään helmikuun 2017 loppuun mennessä sähköpostilla numeron toimittajille osoitteisiin:
antti.ponni@metropolia.fi
tytti.p.rantanen@gmail.com

Referee-artikkelien ensimmäisten versioiden toivomme olevan valmiina huhtikuun 2017 loppuun mennessä, muiden tekstien toukokuun 2017 loppuun mennessä. Numero julkaistaan joulukuussa 2017.

Parhain terveisin
Tytti Rantanen ja Antti Pönni

* * *

CFP - Lähikuva 3/2017
Marginaalien suomi

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”marginaalien Suomi”. Numero julkaistaan syksyllä 2017, kun Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään. Numerossa haluammekin nostaa esille suomalaisuuteen ja Suomeen liittyviä teemoja ja keskusteluja.

Näkökulmanamme on se, millaiset äänet tai paikat eivät suomalaisessa keskustelussa pääse kovinkaan näkyville – joko nykypäivänä tai historiallisesti. Miten elokuvassa, televisiossa, audiovisuaalisessa taiteessa, peleissä tai muussa audiovisuaalisessa kulttuurissa on käsitelty marginaaliin jääviä ihmisiä ja periferioita tai miten audiovisuaalinen kulttuuri on kenties tullut tuottaneeksi tai kyseenalaistanut marginaalisuutta, syrjäytymistä, sivuun jättämistä Suomessa?

Numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleita, jotka vertaisarvioidaan. Tämän lisäksi julkaisemme esimerkiksi tieteellisiä katsauksia, haastatteluita, kirja-arvioita ja näkökulmatekstejä. Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät kotisivuiltamme http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Erikoisnumeroon suunnatut ehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. 1/2 sivua) ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydämme lähettämään tammikuun 2017 loppuun mennessä osoitteeseen outi.j.hakola@helsinki.fi.

Mukaan hyväksyttyjen tekstien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiina huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Numero julkaistaan syyskuussa 2017.

Parhain terveisin

Outi Hakola
Lähikuva
-lehden päätoimittaja

Sähköposti: outi.j.hakola@helsinki.fi

* * *

CFP - Lähikuva 1/2017
Ilmaisu & estetiikka

Elokuvista keskusteltaessa huomio kiinnittyy usein elokuvan sisältöön, sen teemoihin ja kulttuurisiin merkityksiin, mutta onko sisällöllä merkitystä ilman omaäänistä ilmaisua? Lähikuvan numerossa 1/2017 haluamme keskittyä pohtimaan muodon, ilmaisun ja estetiikan merkitystä nykyelokuvassa.

Numerossa nostamme esille keskustelua elokuvan muodon ja sisällön suhteesta: vaativatko uudet sisällön näkökulmat myös uusia ilmaisun muotoja. Pohdimme, miten omakohtaista ja henkilökohtaista voidaan synnyttää elokuvakerronnan ilmaisuun ja miten omaäänisyyttä rakennetaan kerrontaan. Kysymme, miten kerronnan muodot, kuten kuvaus, leikkaus ja ääni-ilmaisu, rakentavat kokemuksia elokuvaan, miten tekniikka ja estetiikka vaikuttavat toisiinsa, ja millaista voisi olla rohkean ilmaisun ja estetiikan politiikka.

Artikkeleissa ja näkökulmissa on mahdollista käsitellä asiaa joko teosten ja niiden vertailun kautta, tekijyyden näkökulmasta tai jonkun tietyn ilmaisumuodon kautta. Numeron painopiste tulee olemaan nykyelokuvassa ja tulevaisuuden trendien hahmottamisessa, mutta esteettisten perinteiden huomioiminen nykyisten käytäntöjen taustalla on tervetullut lisä keskusteluun.

Elokuvailmaisua käsittelevien tekstien ohella toivotamme tervetulleiksi kirjoitukset nykyisistä ”laatu”-televisiosarjoista, joita on kiitelty elokuvamaisesta esteettisestä ilmaisusta. Keskustelu näistä sarjoista onkin herättänyt mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, tarkoittaako elokuvamainen estetiikka nimenomaan laatua. Miksi?

Ilmaisu & estetiikka -numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

Lähetä ideasi numeron toimittajille Outi Hakolalle (outi.j.hakola@helsinki.fi) ja Satu Kyösolalle (satu.kyosola@aalto.fi) 15.8.2016 mennessä.

Liitä mukaan lyhyt kuvaus aiheesta, josta haluat kirjoittaa ja muista mainita suunnittelemasi tekstityyppi. Numeron on tarkoitus ilmestyä maaliskuussa 2017 ja tekstien tulisi olla valmiita marraskuuhun 2016 mennessä.

* * *

CFP - Lähikuva 2/2017
Pohjoismainen elokuva

Pohjoismainen elokuva on saanut viime vuosina runsaasti huomiota niin mediassa kuin elokuvatutkimuksessakin. Monessa maassa pohjoismaisuus on tänä päivänä lupaus sisällöstä, jopa elokuvan laadun tae. Tilanne oli edeltävän kerran tällainen mykkäkaudella.

Koska pohjoismainen elokuva kiinnostaa kansainvälisesti, huomattavat tiedekustantajat julkaisevat aiheesta niin monografioita kuin artikkelikokoelmiakin. Tästä huolimatta Suomessa on kiinnitetty verrattain vähän huomiota siihen, että Pohjoismaiden välisen vuorovaikutuksen tuloksena on syntynyt geokulttuurinen alue, jonka elokuvakulttuurissa on myös yhteisiä piirteitä.

Lähikuva-lehden tuleva teemanumero nostaa esille pohjoismaista elokuvaa käsitteleviä artikkeleita sekä teemaan liittyviä katsauksia, raportteja, haastatteluja ja kirja-arvosteluja.

Numeroon haetaan tekstejä, jotka käsittelevät jotakin seuraavista aihealueista suhteessa kahteen tai useampaan Pohjoismaahan:
- Pohjoismaisen elokuvan estetiikka
- Pohjoismaisen elokuvan teemat (luonto, rikos, erotiikka jne.)
- Pohjoismaiset elokuvailmiöt
- Pohjoismaiset yhteistuotantoelokuvat
- Pohjoismaisen elokuvan historia
- Pohjoismaisen elokuvan kaanon
- Pohjoismaisen elokuvan genret
- Pohjoismaisen elokuvan suhde muihin taiteisiin
- Pohjoismaat pohjoismaisten elokuvien tarinoissa
- Pohjoismaiset elokuvantekijät (näyttelijät, ohjaajat, kuvaajat jne.)
- Pohjoismainen elokuva ja hyvinvointivaltio
- Pohjoismainen elokuva ja katsojat
- Pohjoismaisen elokuvan vastaanotto maailmalla
- Pohjoismaisen elokuvan vaikutus maailman elokuvaan

Pyydämme lähettämään numeroon tarjottavien artikkeleiden lyhyet abstraktit (max. yksi liuska) elokuun 31. päivään mennessä teemanumeron toimittajille Tommi Römpötille (tomrom@utu.fi) ja Jaakko Seppälälle (jaakko.i.seppala@helsinki.fi).

Numeroon hyväksyttyjen artikkeleiden lopullinen palautuspäivä on joulukuussa 2016. Teemanumero ilmestyy Lähikuvan toisena numerona kesällä 2017.

Terveisin numeron toimittajat
Tommi Römpötti ja Jaakko Seppälä